Firma:                         Polskie Linie Oceaniczne SA
Adres:                         Al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia
Telefon:                      (0-58) 668 96 01 58 668 96 01
Adres strony www:      www.plo.com.pl
E-mail:                         pol@pol.com.pl
REGON:                      000144928
KRS:                            0000037312
Miejsce rejestracji:      Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Przedmiot działalności:

  • transport morski i przybrzeżny,
  • wynajem i dzierżawa środków transportu morskiego,
  • magazynowanie i przechowywanie towarów, działalność usługowa wspomagająca transport,
  • handel hurtowy i detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  • działalność rachunkowo-księgowa oraz pozostała działalność finansowa.

Oferowane produkty i usługi:

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest morski i przybrzeżny transport wodny oraz inna działalność z tym związana.

Podstawowym źródłem przychodów Spółki jest działalność shiphandlerska oraz dzierżawa statków.