Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDA Management Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Twarda 44 ( „Spółka”);

2) z uwagi na charakter i zakres działalności Spółka nie jest zobowiązana do posiadania i nie ustanowiła inspektora ochrony danych;

3) celem przetwarzania jest prowadzenie działalności bieżącej Spółki, w tym realizacja zawartych umów, bieżący kontakt z kontrahentami, współpracownikami i osobami, które zainicjują kontakt ze Spółkę, tj. dane osobowe będą przetwarzane w uzasadnionym interesie Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Spółki, ewentualnie podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki lub inne podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym kodeksu cywilnego;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile taka została wyrażona;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

10) w razie pytań lub wątpliwości dotyczących charakteru lub celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt ze Spółką.

/sites/default/files/default_images/bg-f1.jpg