15 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IDA Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji, a także podjęło uchwałę o powołaniu Likwidatora.

W związku z tym Spółka przesłała do Monitora Sądowego i Gospodarczego, w celu opublikowania, ogłoszenie o następującej treści:

Likwidator spółki IDA MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000548120 („Spółka”), informuje, iż w związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji z dnia 15.04.2021 roku, Spółka ulega rozwiązaniu, które nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji.

W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności na adres mailowy Likwidatora: hanna.daniewska@idamgt.pl, w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

 

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy IDA Management Sp. z o.o. a PFR TFI są z dniem 15 października 2020 r. IDA przestaje pełnić funkcję Zarządzającego FIZAN spółek ARP. W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 16 października 2020 r. Zarządzanie FIZAN spółek ARP przejmuje PFR TFI SA, z siedzibą: ul. Krucza 50, 00-025 warszawa. Od dnia 16.10.20 r. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji do PRF TFI SA. Zarząd IDA Management Sp. z o.o.

 

 

IDA Management Sp. z o. o. została powołana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w celu zarządzania aktywami Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP (dalej: „FIZAN”). FIZAN został utworzony wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. (obecnie PFR TFI S.A.) w celu efektywnego zarządzania spółkami portfelowymi należącymi do Grupy ARP. FIZAN Spółek ARP pozwala spółkom zwiększyć możliwości dostępu do szerszej palety instrumentów finansowych oraz zoptymalizować realizowane procesy restrukturyzacyjne i rozwojowe. FIZAN jest podstawowym narzędziem przyjętym przez ARP w ramach realizacji strategii w filarze inwestycje.

 

 

/sites/default/files/bg-f1.jpg